Επιλογή Σελίδας

Έχει αναρτηθεί, κάτω από την ενότητα “Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού”, η νέα έκδοση του “Εγχειριδίου Διεπαφών Συμμετεχόντων στην ΑΑΗ”, η οποία αποτελείται από συνολικά 5 (πέντε) αρχεία, ως ακολούθως:

  • Ένα αρχείο τύπου pdf, το οποίο συμπεριλαμβάνει σημειωμένες όλες τις αλλαγές μεταξύ πρώτης και δεύτερης έκδοσης (οι αλλαγές σημειώνονται και με μια γκρίζα κατακόρυφη γραμμή στα αριστερά της σελίδας),
  • Ένα αρχείο τύπου word, το οποίο περιλαμβάνει την τρέχουσα μορφή των αρχείων και των άλλων πληροφοριών, και
  • Τρία αρχεία τύπου xsd, τα οποία περιέχουν κωδικούς και άλλες πληροφορίες απαραίτητες για τον έλεγχο των παραγόμενων xml αρχείων.

Η έκδοση αυτή του «Εγχειριδίου Διεπαφών Συμμετεχόντων στην ΑΑΗ» έχει ετοιμαστεί με την ολοκλήρωση των Εργοστασιακών Ελέγχων του συστήματος Διαχείρισης της ΑΑΗ (Factory Acceptance Tests). Κατά τη διάρκεια των επικείμενων φάσεων του έργου δεν αποκλείεται να προκύψουν και άλλες μικρής έκτασης αλλαγές, για τις οποίες θα υπάρξει έγκαιρη ενημέρωσή σας.