Επιλογή Σελίδας

Θέσεις εργασίας

Αρ.02/2023 - Διευθυντής Λειτουργίας Συστήματος ΔΣΜΚ

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για την κενή μόνιμη θέση Διευθυντή Λειτουργίας Συστήματος ΔΣΜΚ. Ο μισθός της θέσης είναι στην εγκεκριμένη μισθοδοτική Κλίμακα Α15(i): €64.713, 67.333, 69.953, 72.573, 75.193, 77.813, 80.433, στον οποίο προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Αιτήσεις υποβάλλονται στον ΔΣΜΚ, στο Έντυπο ΔΠ/26/2023-Ε και παραδίδονται έναντι απόδειξης παραλαβής ή αποστέλλονται μέσω ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή, όχι αργότερα από την 31η Μαρτίου 2023 και ώρα 14:00.

Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις, θα πρέπει να είναι κατάλληλα συμπληρωμένες και θα πρέπει να συνοδεύονται από τα αντίγραφα όλων των αναγκαίων στοιχείων και πιστοποιητικών που αναφέρονται στην αίτηση.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την προκήρυξη της πιο πάνω θέσης, το Σχέδιο Υπηρεσίας, την Αίτηση για Πρόσληψη που πρέπει να συμπληρώσουν οι ενδιαφερόμενοι, αποτείνεστε στα γραφεία του ΔΣΜΚ, Ευαγγελιστρίας 68, 1ος όροφος, 2057 Στρόβολος-Λευκωσία, στα τηλέφωνα 22277005, 22277012 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Αρ.01/2023 - Διευθυντής Λειτουργίας Αγοράς ΔΣΜΚ

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για την κενή μόνιμη θέση Διευθυντή Λειτουργίας Αγοράς ΔΣΜΚ. Ο μισθός της θέσης είναι στην εγκεκριμένη μισθοδοτική Κλίμακα Α15(i): €64.713, 67.333, 69.953, 72.573, 75.193, 77.813, 80.433, στον οποίο προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Αιτήσεις υποβάλλονται στον ΔΣΜΚ, στο Έντυπο ΔΠ/26/2023-Ε και παραδίδονται έναντι απόδειξης παραλαβής ή αποστέλλονται μέσω ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή, όχι αργότερα από την 31η Μαρτίου 2023 και ώρα 14:00.

Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις, θα πρέπει να είναι κατάλληλα συμπληρωμένες και θα πρέπει να συνοδεύονται από τα αντίγραφα όλων των αναγκαίων στοιχείων και πιστοποιητικών που αναφέρονται στην αίτηση.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την προκήρυξη της πιο πάνω θέσης, το Σχέδιο Υπηρεσίας, την Αίτηση για Πρόσληψη που πρέπει να συμπληρώσουν οι ενδιαφερόμενοι, αποτείνεστε στα γραφεία του ΔΣΜΚ, Ευαγγελιστρίας 68, 1ος όροφος, 2057 Στρόβολος-Λευκωσία, στα τηλέφωνα 22277005, 22277012 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].