Επιλογή Σελίδας

Κανόνες Μεταφοράς & Διανομής – Έκδοση 4.0.0 (Ενοποιημένη)

Η Ενοποιημένη Έκδοση 4.0.0 των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΔΣΜΚ. Για να τη δείτε πατήστε εδώ. Σημειώνεται ότι η Έκδοση 4.0.0 έχει τεθεί σε ισχύ από την 19η Ιουλίου 2013. Σχετική ανακοίνωση της ΡΑΕΚ έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη...

Τροποποιητική έκδοση 4.0.0 των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής

Η Έκδοση 3.0.2 των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής έχει τροποποιηθεί σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου. Η νέα Τροποποιητική  Έκδοση 4.0.0 των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής τίθεται σε ισχύ από την 19η Ιουλίου 2013 και είναι...

Διαβούλευση επί των Προτεινόμενων Τροποποιήσεων στην Έκδοση 3.0.2 των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) ανακοινώνει την έναρξη διαβούλευσης επί των Προτεινόμενων Τροποποιήσεων στην Έκδοση 3.0.2 των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής. Η διαβούλευση θα διαρκέσει από τις 20 Φεβρουαρίου μέχρι τις 06 Μαρτίου 2013,...

Αναθεωρημένη Έκδοση 3.0.2 των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής

Η Έκδοση 3.0.1 των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής έχει αναθεωρηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους. Η νέα, τροποιητική Έκδοση 3.0.2 των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής ισχύει μαζί με την Έκδοση 3.0.1 και...

Τροποποιητική έκδοση 3.0.1 των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής

Η Έκδοση 3.0.0 των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής έχει τροποποιηθεί σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου. Η νέα Τροποποιητική  Έκδοση 3.0.1 των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιουνίου 2012 και είναι διαθέσιμη...

Αναθεωρημένη Έκδοση 3.0.0 των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής

Η Έκδοση 2.0.0 των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής έχει αναθεωρηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους. Η νέα Έκδοση 3.0.0 των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιουλίου 2011 και είναι...