Επιλογή Σελίδας

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Αρ. 1/2018 ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΥΛΙΣΜΙΚΟ)

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου διενεργεί ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής-ποιότητας, για αγορά υπηρεσιών Οικονομικού Φορέα για προμήθεια και ανάπτυξη Συστήματος Λειτουργίας Αγοράς Ηλεκτρισμού Κύπρου (Λογισμικό και Υλισμικό), [The provision of services for the supply of a Market Management System for the Cyprus Electricity Market (Software and Hardware)].

Σημειώνεται ότι η λειτουργία και διαχείριση της Αγοράς Ηλεκτρισμού σύμφωνα με τους Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού, αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα του ΔΣΜΚ σύμφωνα με το άρθρο 62(1)(ζ) του Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού νόμου (Ν122(Ι)/2003) και ο πιο πάνω διαγωνισμός καλύπτει υποχρέωση του ΔΣΜΚ  που έχει τεθεί από την ΡΑΕΚ με τη Ρυθμιστική Απόφαση 01/2017, η οποία έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Παρασκευή, 22η Ιουνίου 2018, ώρα 13:00.

Οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να λάβουν αντίγραφο των εγγράφων του Διαγωνισμού, χωρίς καμία χρέωση, μέσα από το χώρο του συγκεκριμένου Διαγωνισμού στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας (www.eprocurement.gov.cy). Οποιεσδήποτε διευκρινιστικές ερωτήσεις, απαντήσεις ή/και τροποποιήσεις δυνατό να προκύψουν κατά τη διεξαγωγή του παρόντος Διαγωνισμού θα γίνονται μόνο μέσω του Συστήματος (www.eprocurement.gov.cy), γι’ αυτό οι εγγεγραμμένοι Οικονομικοί Φορείς προτρέπονται να συσχετιστούν με το χώρο του Διαγωνισμού. Οι μη εγγεγραμμένοι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να εγγραφούν δωρεάν στο εν λόγω Σύστημα ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες.

Για οποιαδήποτε βοήθεια για υποστήριξη στο Σύστημα μπορούν να επικοινωνήσουν με την ομάδα υποστήριξης του Συστήματος στον αρ. τηλεφώνου: +357 22-605050 από τις 9:00π.μ. μέχρι τις 15:00μ.μ. ώρα Κύπρου ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected].