Επιλογή Σελίδας

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ(ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΥΛΙΣΜΙΚΟ)

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου διενεργεί Διαγωνισμό για εκδήλωση ενδιαφέροντος από Οικονομικούς Φορείς για παροχή υπηρεσιών για την προμήθεια και ανάπτυξη Συστήματος Λειτουργίας Αγοράς Ηλεκτρισμού Κύπρου (Λογισμικό και Υλισμικό).

Οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να λάβουν αντίγραφο των εγγράφων του Διαγωνισμού, χωρίς καμία χρέωση, μέσα από το χώρο του συγκεκριμένου Διαγωνισμού στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας (www.eprocurement.gov.cy).

Οποιεσδήποτε διευκρινιστικές ερωτήσεις, απαντήσεις ή/και τροποποιήσεις δυνατό να προκύψουν κατά τη διεξαγωγή του παρόντος Διαγωνισμού θα γίνονται μόνο μέσω του Συστήματος (www.eprocurement.gov.cy), γι’ αυτό οι εγγεγραμμένοι Οικονομικοί Φορείς προτρέπονται να συσχετιστούν με το χώρο του Διαγωνισμού. Οι μη εγγεγραμμένοι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να εγγραφούν δωρεάν στο εν λόγω Σύστημα ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες.

Για οποιαδήποτε βοήθεια για υποστήριξη στο Σύστημα μπορούν να επικοινωνήσουν με την ομάδα υποστήριξης του Συστήματος στον αρ. τηλεφώνου: +357 22-605050 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected].

Τελευταία ημερομηνία υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η Πέμπτη, 16 Μαΐου 2019, ώρα 13:00.