Επιλογή Σελίδας

ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ (MMS PROJECT SUBJECT MATTER EXPERT) ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΥΟ (2) ΧΡΟΝΩΝ

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου(ΔΣΜΚ) δέχεται προσφορές για την αγορά υπηρεσιών ενός Αναλυτή Σχεδιασμού, Μοντελοποίησης και Εφαρμογής Επιχειρηματικών Λειτουργιών (MMS Project Subject Matter Expert) για τις ανάγκες του Έργου  Λειτουργίας Αγοράς Ηλεκτρισμού, για περίοδο δύο (2) χρόνων, όπως περιγράφεται στις προδιαγραφές του διαγωνισμού.

Ο Αναλυτής Σχεδιασμού, Μοντελοποίησης και Εφαρμογής Επιχειρηματικών Λειτουργιών (MMS Project Subject Matter Expert) θα είναι υπεύθυνος να εξασφαλίσει ότι το λογισμικό και οι διαδικασίες του ΔΣΜΚ πληρούν όλες τις απαιτήσεις του τελικού σχεδιασμού της Αγοράς Ηλεκτρισμού, και οι υπηρεσίες του θα πρέπει να προσφερθούν στα γραφεία του ΔΣΜΚ που βρίσκεται στην οδό Ευαγγελιστρίας 68, 2057 στο Στρόβολο.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2014, ώρα 12:00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν τους όρους και προδιαγραφές του διαγωνισμού μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (eProcurement) στο χώρο του διαγωνισμού, στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.cy.