Επιλογή Σελίδας

Αγορά Υπηρεσιών ενός Αναλυτή Ενοποίησης Συστημάτων Πληροφορικής (IT Systems Integration Analyst) για περίοδο δύο (2) χρόνων

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) δέχεται προσφορές για την αγορά υπηρεσιών ενός Αναλυτή Ενοποίησης Συστημάτων Πληροφορικής (IT Systems Integration Analyst) για τις ανάγκες του Έργου  Λειτουργίας Αγοράς Ηλεκτρισμού, για περίοδο δύο (2) χρόνων, όπως περιγράφεται στις προδιαγραφές του διαγωνισμού.

Ο Αναλυτής Ενοποίησης Συστημάτων Πληροφορικής (IT Systems Integration Analyst) θα είναι υπεύθυνος για όλες τις πτυχές των συστημάτων πληροφορικής σχετικές με το λογισμικό διαχείρισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Market Management Systems – MMS). Θα διασφαλίσει τη διασύνδεση, επικοινωνία και ενοποίηση των υφιστάμενων συστημάτων του ΔΣΜΚ με τα νέα συστήματα διαχείρισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού. Επιπρόσθετα, θα σχεδιάζει και θα ηγείται των εργοστασιακών και επί τόπου δοκιμών του MMS για την διασφάλιση της επιτυχούς ολοκλήρωσης των συστημάτων. Οι υπηρεσίες του θα πρέπει να προσφερθούν στα γραφεία του ΔΣΜΚ που βρίσκεται στην οδό Ευαγγελιστρίας 68, 2057 στο Στρόβολο.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2014, ώρα 12:00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν τους όρους και προδιαγραφές του διαγωνισμού μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (eProcurement) στο χώρο του διαγωνισμού, στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.cy.