Επιλογή Σελίδας

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου διενεργεί ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, για αγορά υπηρεσιών Οικονομικού Φορέα ο οποίος θα παρέχει υπηρεσίες για μία ή περισσότερες θέσεις εμπειρογνώμονα, για εφαρμογή του νέου μοντέλου Αγοράς Ηλεκτρισμού στην Κύπρο (Consultancy Services to assist in the implementation of the Net Pool model for the Cyprus Electricity Market).

Σημειώνεται ότι η λειτουργία και διαχείριση της Αγοράς Ηλεκτρισμού σύμφωνα με τους Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού, αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα του ΔΣΜΚ σύμφωνα με το άρθρο 62(1)(ζ) του Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού νόμου (Ν122(Ι)/2003) και ο πιο πάνω διαγωνισμός καλύπτει υποχρέωση του ΔΣΜΚ που έχει τεθεί από την ΡΑΕΚ με τη Ρυθμιστική Απόφαση 01/2017, η οποία έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2017, ώρα 12:00 το μεσημέρι.

Οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να λάβουν αντίγραφο των εγγράφων του Διαγωνισμού, χωρίς καμία χρέωση, μέσα από το χώρο του συγκεκριμένου Διαγωνισμού στο Σύστημα (www.eprocurement.gov.cy) και από την ιστοσελίδα του ΔΣΜΚ.

Οποιεσδήποτε διευκρινιστικές ερωτήσεις, απαντήσεις ή/και τροποποιήσεις δυνατό να προκύψουν κατά τη διεξαγωγή του παρόντος Διαγωνισμού θα γίνονται μόνο μέσω του Συστήματος (www.eprocurement.gov.cy), γι’ αυτό οι εγγεγραμμένοι Οικονομικοί Φορείς προτρέπονται να συσχετιστούν με το χώρο του Διαγωνισμού. Οι μη εγγεγραμμένοι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να εγγραφούν δωρεάν στο εν λόγω Σύστημα ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες.

Για οποιαδήποτε βοήθεια για υποστήριξη στο Σύστημα μπορούν να επικοινωνήσουν με την ομάδα υποστήριξης του Συστήματος στον αρ. τηλεφώνου: +357 22-605050 από τις 9:00π.μ. μέχρι τις 15:00μ.μ. ώρα Κύπρου ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected].

Σχετικά Έγγραφα