Επιλογή Σελίδας

Αγορά Υπηρεσιών ενός Αναλυτή Σχεδιασμού, Μοντελοποίησης και Εφαρμογής Επιχειρηματικών Λειτουργιών (MMS Project Subject Matter Expert) για εφαρμογή Αγοράς Ηλεκτρισμού

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) δέχεται προσφορές για την αγορά υπηρεσιών ενός Αναλυτή Σχεδιασμού, Μοντελοποίησης και Εφαρμογής Επιχειρηματικών Λειτουργιών (MMS Project Subject Matter Expert) για εφαρμογή Αγοράς Ηλεκτρισμού, όπως περιγράφεται στις προδιαγραφές του διαγωνισμού.

Ο Αναλυτής Σχεδιασμού, Μοντελοποίησης και Εφαρμογής Επιχειρηματικών Λειτουργιών (MMS Project Subject Matter Expert) θα βοηθήσει στο σχεδιασμό, εφαρμογή και λειτουργία λογισμικού και υλισμικού συστήματος διαχείρισης της αγοράς ηλεκτρισμού (MMS) με βάση τον λεπτομερή σχεδιασμό της αγοράς όπως θα δοθεί από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου και θα καταγραφεί στους Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού και το οποίο θα ικανοποιεί τις πρόνοιες της Νομοθεσίας για την λειτουργία της αγοράς ηλεκτρισμού στην Κύπρο. Ανάμεσα σε άλλα θα αναπτύξει και θα σχεδιάσει τη δομή και τις ολοκληρωμένες διαδικασίες οι οποίες πρέπει να ικανοποιούν τους στόχους και τις απαιτήσεις του σχεδιασμού της Αγοράς Ηλεκτρισμού, θα εντοπίσει θέματα που αφορούν στις σχέσεις και διασυνδέσεις μεταξύ των διαδικασιών κ.α.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Τρίτη, 31 Μαρτίου 2015, ώρα 12:00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν τους όρους και προδιαγραφές του διαγωνισμού μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (eProcurement) στο χώρο του διαγωνισμού, στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.cy.