Επιλογή Σελίδας

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου διενεργεί ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, για αγορά υπηρεσιών Οικονομικού Φορέα ο οποίος θα παρέχει Υπηρεσίες Εναρμόνισης των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας με τους Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017, ώρα 11:59π.μ.

Οι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να λάβουν αντίγραφο των εγγράφων του Διαγωνισμού, χωρίς καμία χρέωση, μέσα από το χώρο του συγκεκριμένου Διαγωνισμού στο Σύστημα (www.eprocurement.gov.cy) και από την ιστοσελίδα του ΔΣΜΚ.

Οποιεσδήποτε διευκρινιστικές ερωτήσεις, απαντήσεις ή/και τροποποιήσεις δυνατό να προκύψουν κατά τη διεξαγωγή του παρόντος Διαγωνισμού θα γίνονται μόνο μέσω του Συστήματος (www.eprocurement.gov.cy), γι’ αυτό οι εγγεγραμμένοι Οικονομικοί Φορείς προτρέπονται να συσχετιστούν με το χώρο του Διαγωνισμού. Οι μη εγγεγραμμένοι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να εγγραφούν δωρεάν ακολουθώντας τις οδηγίες στο Σύστημα.

Για οποιαδήποτε βοήθεια για υποστήριξη στο Σύστημα μπορούν να επικοινωνήσουν με την ομάδα υποστήριξης του Συστήματος στον αρ. τηλεφώνου: +357 22-605050 από τις 9:00π.μ. μέχρι τις 15:00μ.μ. ώρα Κύπρου ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected].

Σχετικά Έγγραφα

Σχετικός σύνδεσμος

ΔΣΜΚ7-2017 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ